O Biblioteci Štampa

"Biblioteke i muzeji su ogledalo kulture i stepena civilizacije jednog naroda"

Biblioteka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja započela je sa radom 1946 godine pri Državnom institututu za fizičku kulturu (popularom DIF-u), sa skromnim knjižnim fondom od oko 1.000 bibliotečkih jedinica. Prerastanjem DIF-a u Visoku školu za fizičku kulturu, a kasnije u Fakultet, razvijala se i rasla kvantitativno i kvalitativno i sama biblioteka.
Danas je to značajna pomoćna nastavno naučna jedinica Fakulteta sa bogatim knjižnim fondom od oko 23 000 bibliotečkih jedinica. Ona je svakako riznica znanja, nauke i iskustva. Naša biblioteka je najstarija sportska biblioteka, kako u današnjoj tako i u bivšoj državnoj zajednici (bivša Jugoslavija). Biblioteka poseduje dragocene publikacije ne samo iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, već i iz srodnih oblasti (npr. medicine, psihologije, sociologije, pedagogije, filozofije, umetnosti i dr.). Naša biblioteka je fakultetska, znači namenjena je prvenstveno studentima, nastavnicima, saradnicima i radnim ljudima Fakulteta, ali njene publikacije su dostupne i svima onima koji su zainteresovani za oblast sporta i fizičkog vaspitanja.

Krajem 2004-te godine biblioteka je prešla na elektronski katalog COBISS, na on-line obradu publikacija, tako da su najnovije publikacije jedino tako i obrađene, odnosno nećete ih naći u lisnim katalozima, koji se nalaze u prostorijama biblioteke (autorski, stručni, predmetni). Instalacijom COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi) su organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečki-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka sa brojnim funkcijama virtuelne biblioteke. Cilj projekta VBS jeste povezivanje biblioteka u Srbiji u jedinstven informacioni sistem, čime bi se korisnicima biblioteka na organizovan i racionalan način obezbedio pristup informacijama i dokumentima u elektronskom obliku, bilo da su nastale u samom sistemu ili da se njegovim posredstvom pristupa specijalnim informacijama na bilo kom računaru na Internetu.