O studijama Štampa

Studijski program Specijalističke strukovne studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja imaju za cilj formiranje savremenog, kompetentnog i samostalnog Specijalistu trenera, osposobljenog za primenu znanja, umenja i veština stečenih na jednom od četiri izborna modula:

  • Dečiji sport;
  • Sport;
  • Velnes i fitnes i
  • Specijalno fizičko obrazovanje.

Ciljevi studijskog programa su proširivanje i produbljavanje znanja, umenja i veština stečenih na prvom nivou studija, u specifičnim uslovima i sa karakterističnim grupama. To podrazumeva sticanje sposobnosti za izradu dugoročnih i kratkoročnih planova i programa, kao i upravljanje procesima u njihovom realizovanju. Zajednički program ima značajan uticaj na kvalitet znanja i veština trenera specijaliste. Ishodi modula obezbeđuju različite kompetencije trenera specijaliste i opisuju se u dodatku diplome.

Iako studenti, koji završe različite specijalističke izborne module imaju isto zvanje prema Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, oni se osposobljavaju da, sa uspehom, primenjuju relevantne tehnologije i metode, kao i najnovija dostignuća u različitim specijalnostima iz oblasti sporta, i specijalnog fizičkog obrazovanja. Završetkom studijskog programa studenti stiču stručni naziv Trener specijalista (u izabranom modulu), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom zvanja stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis Specijalističkih strukovnih studija propisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i posebnim uslovima Konkursa. Pravo upisa imaju lica sa završenim, najmanje, Osnovnim strukovnim studijama.

Specijalističke strukovne studije sadrže zajedničke obavezne predmete i četiri modula od kojih svaki sadrži obavezne i izborne predmete, stručnu praksu i završni rad. U Knjizi predmeta Specijalističkih strukovnih studija opisani su specifikacija i detaljna specifikacija svih predmeta, stručne prakse i završnog rada.

Teorijska i praktična nastava realizuju se u objektima Fakulteta, a deo nastave (praktične vežbe i stručna praksa) izvodi se u sportskim klubovima, sportskim školama, obrazovnim ustanovama, školama, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju. Posebno se naglašavaju obrazovanje i osposobljavanje studenata za samostalan praktičan rad sa različitim grupama budućih korisnika. U drugom semestru obavlja se stručna praksa sa polaznicima škola sporta, reprezentativnim selekcijama, rekreativcima i posebnim grupama korisnika specijalnog fizičkog obrazovanja.

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) sa ukupno 60 ESPB bodova. Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Ukupan broj od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u 40-časovnoj radnoj nedelji, sa 20 časova aktivne nastave nedeljno i 15 radnih nedelja tokom semestra. Ravnomerno je raspoređen tako da se u prvom semestru ostrvaruje 28, a u drugom 32 ESPB bodova. Od ukupnog broja bodova, zajedničkim predmetima pripada 23, a predmetima pojedinog modula 37 ESPB bodova. Završni rad vrednuje se sa 13 ESPB bodova.

Preduslovi za upis pojedinih modula su: završene, najmanje OSS i uslovi konkursa.

Student drugog fakulteta ili visoke škole može se upisati na studijski program Specijalističkih strukovnih studija pod uslovima propisanim važećim zakonima, Statutom, Pravilnikom o režimu i organizaciji studija na Specijalističkim strukovnim studijama Fakulteta i raspisanim konkursom.

 

 Povratak na početnu stranu "Specijalističke strukovne studije sporta"