Svrha Štampa

Svrha Specijalističkih strukovnih studija sporta je obrazovanje studenata u četiri uže stručna područja-modula, koji pokrivaju oblasti od interesa za društvenu zajednicu u sportu, rekreaciji i specijalnom fizičkom obrazovanju.

Završetkom studijskog programa stiče se zvanje Trener specijalista u izabranoj oblasti specijalitičkih studija – modula:

  • Trener specijalista dečijeg sporta
  • Trener specijalista sporta – izabrane sportske grane
  • Trener specijalista velnesa i fitnesa
  • Trener specijalista specijalnog fizičkog obrazovanja

Svaki od modula ima posebnu svrhu i ulogu, i svaki podrazumeva proširivanje i produbljavanje teorijskih znanja i praktičnih umenja i veština stečenih u prethodnom školovanju. Ovim studijskim programom predviđaju se strukovna specijalizacija u radu sa: sa decom i mlađim kategorijama sportista; sa sportistima i vrhunskim sportistima u sportu uopšte uz istovremeno usmerenje prema izabranoj sportskoj grani; sa rekreativnim grupama usmerenim na velnes i fitnes i radu sa posebnim grupama koje se pripremaju za primenu znanja i veština u Specijalnom fizičkom obrazovanju.

Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno verifikovane u Strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014−2018. godina i Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta za period 2014−2018. godina, u kojima se akcenat stavlja na rad sa decom, vrhunski sport i rekreaciju građana, sve u skladu sa milenijumskim ciljevima Ujedinjenih nacija. Studijski program je usklađen i sa Zakonom o sportu, delom koji se odnosi na kadrove, kao i sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, koji bliže određuju potrebe za specijalističkim kadrovima u sportu. U skladu sa savremenim tendencijama studenti stiču i znanja iz komunikacija, kao i preduzetništva u sportu. Prethodno završene studije prvog stepena omogućavaju nadgradnju stečenih znanja u planiranju, organizaciji, sprovođenju i praćenju programa (analitika i dijagnostika), u skladu sa ciljevima specijalizacije pojedinog modula i u skladu sa opštim i predmetno specifičnim kompetencijama, koje kurikulum obezbeđuje.

Svrha studijskog programa je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Nastavni sadržaji koji se izučavaju u okviru studijskog programa usklađeni su sa generalnom misijom i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u izgradnji savremeno obrazovanih, kompetentnih i samostalnih stručnjaka-specijalista, u skladu sa potrebama društvene zajednice.

Zadatak studijskog program je da kao ishod nastavnog procesa obezbedi trenera specijalistu koji je spreman za raznovrsne interakcije i komunikaciju, za preduzetničke akcije, kao i da u pojedinim, užim oblastima ovlada specifičnim problemima organizacije i sprovođenja programa, koji su predviđeni jednim od četiri modula. U okviru modula predviđeni su stručna praksa i završni rad, pri čemu se vodi računa o tome da se njima rešavaju i izučavaju problemi koji su povezani sa budućim radnim angažovanjem trenera specijaliste.

 

 Povratak na početnu stranu "Specijalističke strukovne studije sporta"