Nastavni plan Štampa

Kurikulum Studijskog programa Specijalističkih strukovnih studija traje jednu godinu sa dva semestra. Ima četiri zajednička obavezna jednosemestralna predmeta i četiri izborna modula. Svaki modul ima tri obavezna predmeta i izborni blok. Svi predmeti su jednosemestralni. Student treba da položi ukupno osam ispita, obavi stručnu praksu unutar modula i uradi završni rad.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 600 časova, od toga 315 časova teorijskih predavanja i 285 časova praktičnih predavanja i vežbi.

Od ukupnog broja ESPB bodova na studijskom programu (60), zajednički obavezni predmeti vrednuju se ukupno sa 23 boda. Obavezni predmeti unutar izbornog modula vrednuju se sa 15 bodova, a izborni predmet, uključujući i završni rad, sa 18 bodova, (30%). Stručna praksa, unutar modula, vrednuje se sa 4 boda. Jedan od obaveznih predmeta izbornog modula Sport je nastavak programa iz osnovnih strukovnih studija: Teorija i praksa sportske grane 4.

Izborni predmeti nalaze se u okviru jednog izbornog bloka, pri čemu student bira jedan od dva predmeta. Izbornost unutar modula iznosi 13 bodova za završni rad, plus 5 bodova za zajednički izborni predmet, što zadovoljava kriterijume studija drugog stepena. Imajući u vidu da studije sadrže četiri izborna modula, ukupna izbornost na specijalističkim strukovnim studijama iznosi 33 boda (55%), plus četiri boda kojim se vrednuje praksa koja je unutar modula.

Specifikacije i detaljne specifikacije predmeta date su u Knjizi predmeta Specijalističkih strukovnih sttudija i sadrže: naziv predmeta, imena nastavnika i saradnika, status i šifru premeta, broj ESPB bodova, semestar, nedeljni i godišnji fond časova, opis predmeta, preduslove koje student mora da ispuni da bi slušao predmet, cilj predmeta sa očekivanim ishodima, sadržaj predmeta, plan izvođenja predavanja i vežbi po nedeljama, nastavnu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanje, kao i sve podatke o organizaciji realizovanja nastave i obaveštavanja studenata o njihovim pravima i obavezama.


  arrows  OBAVEZNI ZAJEDNIČKI PREDMETI   arrows  IZBORNI PREDMETI ZA SVE MODULE
    MODUL 1: DEČIJI SPORT     MODUL 2: SPORT
    MODUL 3: VELNES I FITNES     MODUL 4: SPECIJALNO FIZIČKO OBRAZOVANjE

 

 Povratak na početnu stranu "Specijalističke strukovne studije sporta"